Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Missie

“Denk voorbij tijdelijk gebruik en zie het
als een nieuwe manier van ontwikkelen”

Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling richt zich op een nieuwe stroming in de stedelijke ontwikkeling die inzet op transformatie van de bestaande stad en tussentijds gebruik als een nieuwe strategie ziet voor ontwikkeling. Het platform pleit voor een stedenbouw die de bestaande kwaliteiten van een plek en de gebruikers een rol laat spelen in de ruimtelijke ontwikkeling en leegstaande gebouwen en gebieden innovatief benut. Tussentijds gebruik wordt zo een eigen ontwikkelmethode voorbij tijdelijke invullingen.

Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling is in 2011 opgericht door toonaangevende Nederlandse praktijk-experts uit verschillende disciplines met het doel hun kennis, krachten en ambities te bundelen en de groeiende opgave rond leegstaande gebouwen en gebieden in de praktijk beter aan te pakken en gezamenlijk urgente ruimtelijke vraagstukken te agenderen.

Het stilvallen van vele (grootschalige) bouwprojecten in Nederland leidt ertoe dat tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen voor vele partijen urgent is geworden.

Op steeds meer plekken in Nederland houden creatieven uit verschillende disciplines zich met de ontwikkeling van de tussentijd - de periode dat een oude functie is verdwenen en de nieuwe nog niet bepaald is- bezig. Aan leegstaande gebouwen wordt op innovatieve wijze een nieuwe invulling gegeven, in stilgevallen gebieden worden activiteiten gestart die het publieke domein weer een nieuwe impuls geven en een nieuwe ontwikkeling op gang brengen. De tussentijd is een voortdurend fenomeen in een stad die altijd in verandering is. Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling ziet Tussentijd daarom niet als een afgebakende periode maar als een permanente conditie, met gevolgen voor het ontwikkelproces.

De roep om een stadsontwikkeling zonder eindbeeld is niet nieuw maar door de huidige financiële tekorten zijn de gebruikelijke ontwikkelmethoden uit de laatste decennia niet meer inzetbaar en moet op een andere manier, met nieuwe stakeholders, ontwikkeld gaan worden. Dit betekent een cultuuromslag op alle fronten. De tabula rasa mentaliteit is voorbij, er moet nu getransformeerd worden vanuit de bestaande stad.  De Tussentijd kan in deze situatie fungeren als een proeftuin voor nieuwe ontwikkelmethodes en ruimte bieden voor het experiment op maatschappelijk, ruimtelijk, sociaal, bestuurlijk, cultureel, economisch, ecologisch en organisatorisch niveau.

Op verschillende locaties in het land geven initiatiefnemers invulling aan deze nieuwe vormen van ruimtelijke ontwikkeling. Zo is door enkele leden van het kennisplatform 10 jaar geleden het NDSM terrein in Amsterdam samen met gebruikers herontwikkeld tot ’s werelds grootste culturele broedplaats. In Arnhem heeft het Departement voor Tijdelijke Ordening (DTO) met de digitale transitiekaart een nieuwe online tool gelanceerd, die op inzichtelijke wijze de leegstand in een stad verbeeldt ten einde nieuw gebruik mogelijk te maken. Rietveld Landscape architecten leiden in samenwerking met het Sandberg Instituut specialisten in tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen op middels de nieuwe interdisciplinaire Master Vacant NL. In het binnenstedelijke bedrijventerrein de Binckhorst (Den Haag) wordt door Mobiel projectbureau OpTrek geëxperimenteerd met testlabs die de organische gebiedsontwikkeling kunnen stimuleren en in Heesterveld (Amsterdam) wordt onder meer door Studio Iris Schutten, Eva de Klerk en 2012Architecten getest wat ontwikkelend beheren betekent in de praktijk.

Tussentijd-professionals lopen aan tegen zaken als wet- en regelgeving, waardecreatie en financiering en vinden daar creatieve oplossingen voor. Maar deze praktijkkennis werd tot nu toe nauwelijks onderling uitgewisseld. Het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling brengt hier verandering in. Het platform biedt het netwerk waar Tussentijd-professionals elkaar ontmoeten en visiting critics voor elkaar kunnen zijn. Door tussentijd-projecten te inventariseren, onderzoek te initiëren, landelijke expertmeetings te organiseren en hierover te publiceren speelt het platform een ondersteunende rol voor de eigen beroepsgroep en agendeert zij belangrijke onderwerpen voor externen. Daarmee beoogt het platform zowel op formeel als op informeel vlak kruisbestuivingen te laten plaatsvinden zodat op verschillende plekken in het land mogelijkheden voor het werken in de tussentijd worden vergroot. In eerste instantie komt het platform op voor de belangen van de Tussentijd-experts zelf, maar ook voor overheden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars is het een vindplaats van relevante kennis, experts en organisaties. 

Financiële ondersteuning: Stichting DOEN

Mission

“Envisioning temporary use
 as a new form of development”

The knowledge platform Beyond Temporary Use is directed at a new trend in city planning aimed at the transformation of the existing city and which envisions interim use as a new developmental strategy. The platform pleads the case for a form of urban planning that puts empty buildings and spaces to innovative use, taking pre-existing qualities of urban areas into account and actively involving residents in the development of spatial planning. Interim use goes beyond being simply a temporary solution, becoming a developmental strategy in its own right.

The knowledge platform Beyond Temporary Use was set up in 2011 by leading experts in the Netherlands with practical experience in the field from various disciplines. Their goal is to unite their knowledge, strengths and ambitions in order to maximize the practical organization of the growing number of activities taking place in vacant buildings and spaces and put urgent shared planning issues on the agenda.

Many (large scale) building projects in the Netherlands have come to a standstill, leading to a situation in which the temporary use of vacant buildings and empty sites has become a matter of urgency for a number of different parties. In more and more places in the Netherlands, creative people from many different disciplines are engaged in development in the interim- the period in which a previous function has disappeared, and a new one has not yet become visible. Innovative new uses are given to vacant buildings, and in areas that have stagnated, alternative activities have started, giving a new impulse to public life and encouraging more new development. The interim is a permanent phenomenon in a city that is constantly changing. The knowledge platform Beyond Temporary Use therefore does not see the interim as an isolated, distinct period, but as a permanent condition, with all the ensuing consequences for the developmental process.

The call for an open-ended form of urban development is not new, but because of current financial deficits the usual methods of development of the past decade are no longer valid and must be applied differently, with new stakeholders. This entails a cultural shift on all fronts. The 'tabula rasa' mentality is a thing of the past, transformation must now take place from within the existing city. In this situation the Interim can function as a laboratory for new methods of development creating space for experimentation on a spatial, social, administrative, cultural, economic, ecological and organizational level.

In different locations throughout the country, initiators are putting these new forms of urban development into practice. 10 years ago some of the members of the knowledge platform redeveloped, together with the users, the NDSM zone in Amsterdam, the world's largest cultural hotbed. In Arnhem the Department for Temporary Development (DTO) launched the digital transition card, a new online tool that gives a clear picture of vacant sites in the city in order to facilitate new uses of the space. Rietveld Landscape architects, in cooperation with the Sandberg Institute, are training a new generation of specialists at the new interdisciplinary Masters Vacant NL, in the temporary use of vacant buildings. In the inner city industrial area the Binckhorst (Den Haag) Mobiel projectburo OpTrek is experimenting with test laboratories that can stimulate the organic development of the area, and in Heesterveld (Amsterdam) Studio Iris Schutten, Eva de Klerk and 2012 architects among others are experimenting with what developmental management can mean in practice.

Interim professionals are confronted with issues of legislation and regulation, value creation, and financing for which they find creative solutions. But until now, there has been little opportunity for a mutual exchange of practical experience and knowledge. The knowledge platform Beyond Temporary Use aims to change this. The platform offers a network where interim professionals can meet each other and act as visiting critics for one another. By creating an inventory of interim projects, initiating research and organizing national meetings of experts and publishing the results, the platform plays an important supporting role for our own branch, while also putting important issues on the agenda for those outside the profession. The platform's ambition is to stimulate cross pollination on both a formal and informal basis, enlarging the possibilities throughout the country for working in the interim. In the first instance the platform promotes the interests of the interim experts, but it is also a reservoir of relevant information, expertise and organizations for government, housing authorities and project developers alike.

Financial support: DOEN foundation