Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Fotograaf: Sander Heezen Fotograaf: Sander Heezen

Bart en Klaar zijn opgeleid in beeldende kunst en architectuur en werken samen als duo sinds 2005.

Vanuit een onafhankelijke, kritische positie proberen wij samen een gesprek op gang te krijgen tussen verschillende disciplines en denkrichtingen. De openbare ruimte is ons atelier. Wij kijken rond en zien situaties die ons prikkelen. Wij stellen vragen of werken voorstellen uit die we spontaan aanbieden aan overheid of burgers. Dit kan zo een formele opdracht worden. En we doen zelf ongevraagde voorstellen/ ingrepen in de publieke ruimte.

www.burospelenblog.nl

Eric Dil

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is een internationaal, vanuit Nederland werkend, netwerk van creatieven die fascinatie delen voor inter-disciplinaire activering van de publieke ruimte en tussentijds ruimtegebruik. Door middel van artistieke en architectonische interventies en het gebruik van performance en media wordt de publieke ruimte tijdelijke intensief geactiveerd waarbij publiek en bewoners worden gemobiliseerd om actief deel te nemen. Cascoland projecten worden geïniteerd door Fiona de Bell en Roel Schoenmakers en uitgevoerd met multi-disciplinaire teams van kunstenaars en ontwerpers.

www.cascoland.com

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is a Netherlands-based, international network of creatives sharing a fascination for interdisciplinary activation of public space and the temporary use of on-between spaces. Through artistic and architectonic interventions and the use of performance and media public space is intensively activated, mobilizing audiences and residents to participate in the process. Cascoland projects are initiated by Fiona de Bell and Roel Schoenmakers and are executed with multi-disciplinary teams of artists and designers.

www.cascoland.com

Jurgen Hoogendoorn

Studeerde sociologie en planologie. Stond in 1999 aan wieg Amsterdamse broedplaatsenbeleid. In 2006 co-bedenker van het ZaanIJconcept (Slow Urbanism; stap voor stap gebiedsontwikkeling op basis van authenticiteit). Sinds 2010 actief met (het agenderen van) braakliggende terreinen en het teruggeven daarvan aan de Amsterdamse bevolking voor tijdelijk gebruik. Dit resulteerde o.a. in de internetkaart http://maps.amsterdam.nl/braakliggende_terreinen/ Inmiddels is de situatie dat tijdelijk het nieuwe permanent is en het experiment de structurele vorm.

 

Ronald Rietveld

Fotograaf: Rob 't Hart Fotograaf: Rob 't Hart

Rietveld Landscape is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat opereert op het grensvlak van architectuur, wetenschap en kunst. Complexe maatschappelijke opgaven in stad en land zijn vaak de aanleiding voor het werk. Ontwerpend onderzoek door wisselende multidisciplinaire ontwerpteams met wetenschappers en andere specialisten leidt tot heldere concepten, krachtige verbeelding en radicale vernieuwing. Het werk is geëxposeerd in o.a. de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië en in 2013 op de Kunstbiënnale Istanbul.

www.rietveldlandscape.com
www.mastervacantnl.nl

Chris Keulemans

Chris Keulemans is directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam

www.tolhuistuin.nl

Erik Rietveld

Fotograaf: Rob 't Hart Fotograaf: Rob 't Hart

Rietveld Landscape is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat opereert op het grensvlak van architectuur, wetenschap en kunst. Complexe maatschappelijke opgaven in stad en land zijn vaak de aanleiding voor het werk. Ontwerpend onderzoek door wisselende multidisciplinaire ontwerpteams met wetenschappers en andere specialisten leidt tot heldere concepten, krachtige verbeelding en radicale vernieuwing. Het werk is geëxposeerd in o.a. de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië en in 2013 op de Kunstbiënnale Istanbul.

www.rietveldlandscape.com
www.mastervacantnl.nl

Hans Vermeulen

DUS architects is in 2004 opgericht door haar drie partners, Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen en Martine de Wit. Verbaasd over de steeds kleiner wordende rol van de architect bij het bouwproces, en het weinige contact tussen architect en de eindgebruiker van (sociale) woningbouw, besloot DUS zich te focussen op het vormgeven van participatie processen als een vehikel om als architect weer zeggenschap te krijgen over het gehele ontwerp. Op deze manier gaf het jonge bureau vele stedelijke transformatieplannen vorm, waarvan enkele uiteindelijk ook in de rol van architect. Dit proces, waarbij een leken- en een professional traject parallel aan elkaar lopen en elkaar kruisbestuiven, werd door het voormalige VROM in 2006 bekroond tot ‘DUS methode’. Het credo van DUS is ‘design by doing’. Door als architect zelf in contact te treden met eindgebruikers, veelal middels tijdelijke installaties in het publieke domein, ontstaat een dialoog met de gemeenschap wat waardevolle input voor het ontwerpproces levert en draagvlak creëert. Ontwikkelaar, bewoners en gemeente komen samen rondom en binnen het ontwerp. DUS doét, en committeert zich aan projecten ongeacht de schaal en tijdspanne. Door het vormgeven van zowel kleine interventies als grote ontwikkelstrategieën en deze aan elkaar te koppelen, wordt niet top down of bottom up gewerkt, maar beide. Een ‘growing up’ architectuur: ontwerpen die groeien mettertijd, voortbouwen op het bestaande en zo plekken meer betekenis geven.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

- mede oprichter coöperatieve Do-Tank Open Coop
- winnaar Amsterdam Prijs voor de Kunst 2011
- nominatie Mies van der Rohe award 2011 - Bucky Bar
- ‘beste architectuurproject 2009’ Gecekondu - NRC
- winnaar RMNO VROM prijs 2006

www.dusarchitects.com

Hans Vermeulen

DUS architects was founded by Msc Arch. Hans Vermeulen (1977), Msc Arch. Martine de Wit (1977) and Msc Arch. Hedwig Heinsman (1980) in 2004. The office builds 'Public Architecture': Design that consciously influences our daily life. This social significance shows at all levels of DUS' work, ranging from large urban strategies to outdoor breakfast designs. DUS sees architecture as a craftsmanship and combines research and design with a 'hands on' approach and unique use of materials.

DUS currently works on a variety of projects that range from art installation, product- and event design to architecture, planning and long-term urban transformation trajectories. The office is based in Amsterdam and is run by the three partners together with a varying team of employees and freelancers. By practicing their credo 'DESIGN by DOING' DUS establishes a dialogue with the community, which results in valuable input for the design process, and brings developer, (future) inhabitants and municipality around one table. In this manner, DUS currently leads big urban projects; such as the design and transformation of 150 communal dwell units in Nieuwegein and in their role as supervisors of the transformation of 2000 homes in Almere Haven. In 2006 this approach, dubbed 'DUS-method', was awarded the RMNO-price by VROM (the Dutch advisory council for research on spatial planning, nature and the environment).

The three partners are frequently invited to lecture and lead workshops and have been guest teachers at various institutions, such as Delft Technical University, Academy of Bouwkunst Amsterdam, Academy of Bouwkunst Enschede and Rietveld Academy. The work of DUS architects has been exhibited and published throughout the world. The DUS Gecekondu 'China Bag Hotel' was dubbed 'best architecture project of the year 2009' by Dutch national newspaper NRC. Their Bucky Bar was listed for the esteemed Mies van der Rohe Award 2011. Recently the office won the prestigious Amsterdam Awards for the Arts 2011: "The jury sees DUS architects as frontrunners for a new generation of architects: ambitious, socially committed, artistic and internationally oriented. Their work is continuously a combination of art, architecture, design and social engagement." DUS is also founding partner of the OPEN COOP 'a cooperative model for the knowledge based industries' and DO-tank that actively solves societal problems.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

www.dusarchitects.com

 

Liesbeth Jansen

Sinds 2010 werkt Liesbeth Jansen op de Linkeroever. met als doel gebouwen en gebieden te revitaliseren vanuit programma. Programma, zoals wij dat zien, zijn activiteiten die de ambities en thema’s versterken en zo stapsgewijs leiden naar realisatie daarvan. Dat kan zijn het inventariseren van wensen en voorwaarden, het vinden van passend tijdelijk gebruik, het organiseren van consensus, het communiceren van de thema’s, enzovoorts. Het uiteindelijk resultaat moet altijd zijn dat mensen met plezier gebruik kunnen maken van die gebouwen en gebieden.

Liesbeth Jansen initieerde en coördineerde sinds 1992 de programmering en verhuur van de Westergasfabriek in Amsterdam. Vanaf 2000 tot 1 november 2010 was Liesbeth directeur van de Beheer- en exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV.

Liesbeth zit als één van de oprichters in het bestuur van de Stichting Dutch Creative Residencies. Daarnaast is ze kernlid van het nieuwe Stad-Forum, opvolger van de Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling. Het Stad-Forum adviseert het bestuur van de Gemeente Amsterdam over de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

www.linkeroever.nl

Liesbeth Jansen works in the area of redevelopment and creative entrepeneurship. Her company Linkeroever revitalizes buildings and areas through programming (www.linkeroever.nl). Since 1992 she initiated and coordinated the temporary programming and letting of the Westergasfabriek for the city of Amsterdam. From 2000 until 2010 Liesbeth was managing director of the privately owned Westergasfabriek BV (www.westergasfabriek.nl).

Liesbeth is one of the founding members of the Dutch Creative Residency Network. Besides, she is a central member of the new Town-Forum, which advises the governing body of the municipality of Amsterdam about the urban development of the town. 

Tom Bergevoet

T. Bergevoet.JPG T. Bergevoet.JPG

Tom Bergevoet werkte na zijn studie Architectuur aan de TU Delft in Japan en onderzocht daar het vermogen van Japanse steden om snel te reageren op veranderingen. Na gewerkt te hebben voor de architectenbureaus SANAA (Tokyo) en architectuurstudio HH (Amsterdam) richtte hij Tom Bergevoet Architecture op, waarmee hij diverse ontwerpprijsvragen won en verschillende projecten realiseerde. In 2011 startte hij met Maarten van Tuijl temp.architecture, een ontwerplab voor stedelijke transformaties. Tom werkt als gastdocent aan de TU Delft en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en Tilburg.

www.temparchitecture.com

Dirk Overduin

D Overduin pasfoto BNO.jpg

Dirk Overduin werkt sinds 2009 als ontwerper/architect aan opgaven binnen de stedelijke transformatie. Met een sterk gevoel voor noodzaak maakt hij zich hart voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van gebieds- en projectontwikkeling zoals het herbestemmen van vastgoed, hergebruik van lokale materialen en tijdelijk ruimtegebruik als strategie voor gebiedsontwikkeling. Door in verschillende samenwerkingsverbanden specifieke vraagstukken aan te pakken wordt kennis ontwikkeld vanuit de praktijk.

www.dirkoverduin.nl

Dirk Overduin

Since 2009 Dirk Overduin is working as a designer/architect on a range of urban transformation cases. With a strong sense of urge he works on the development of new methods like re-use of existing buildings, re-use of local materials and temporary use of space as strategy for urban development. Specific questions are addressed in different collaborations, thereby developing knowledge in the field.

www.dirkoverduin.nl

Maarten van Tuijl

M v Tuijl.jpg

Maarten van Tuijl is mede oprichter van temp.architecture, een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, dat zich richt op stedelijke transformaties. Temp. constateert dat de ontwikkeling van ruimte is vastgelopen. Het grote oppervlakte aan braakligging en leegstand zijn de symptomen hiervan. Temp. onderzoekt en ontwerpt aan de opgave die voortkomt uit dit vastlopen.

www.temparchitecture.nl

Maarten van Tuijl

Maarten van Tuijl is co-founder of temp.architecture, an office for architecture, urban planning and research, oriented toward urban transformation. Temp. observes that the development of space is grinding to a halt. The enormous surface area of currently vacant ground and the great quantity of vacant real estate are symptoms of this stagnation. temp. studies and proposes designs relating to the spatial assignment resulting from this stagnation. How can vacant ground become new space for the city? How can empty buildings be adapted in such a way that supply and demand can again dovetail?

www.temparchitecture.nl