Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 
 

Ana Džokić

ANA DZOKIC.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Ana Džokić en Marc Neelen) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Ana Džokić

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Fotograaf: Sander Heezen Fotograaf: Sander Heezen

Bart en Klaar zijn opgeleid in beeldende kunst en architectuur en werken samen als duo sinds 2005.

Vanuit een onafhankelijke, kritische positie proberen wij samen een gesprek op gang te krijgen tussen verschillende disciplines en denkrichtingen. De openbare ruimte is ons atelier. Wij kijken rond en zien situaties die ons prikkelen. Wij stellen vragen of werken voorstellen uit die we spontaan aanbieden aan overheid of burgers. Dit kan zo een formele opdracht worden. En we doen zelf ongevraagde voorstellen/ ingrepen in de publieke ruimte.

www.burospelenblog.nl

Ellen Holleman

Ellen Holleman.jpg

Ellen Holleman is opgeleid als beeldend kunstenaar en werkt vanaf halverwege de jaren ’90 in de ruimtelijke ordening. In de projecten waar zij aan werkt combineert zij beeldend vermogen met intuïtie, een onderzoekende houding en gezond verstand. Zij voelt zich thuis in complexe vraagstukken en multidisciplinaire samenwerkingen. Sinds 2007 is zij directeur bij Islant atelier voor stedebouw, Zaandam. Islant ontwerpt strategieën voor stapsgewijze stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

www.islant.nl

Hans Jongerius

Hieke Pars

Foto Hieke Pars.jpg

Stedelijk gebied in transformatie is bij voorkeur het werkgebied van beeldend kunstenaar Hieke Pars. Inzoomend op details en kleine (dagelijkse) handelingen brengt zij complexe processen op beeldende wijze terug naar een menselijk niveau. Zo realiseerde Pars ondermeer  Flatstuk  (Den Haag, Morgenstond, 2007), De imaginaire verbouwing  (Amsterdam-Geuzenveld, 2005) en Het Grijze Huis  (Enschede-Velve Lindenhof, 2010).

www.hiekepars.nl

Jeroen Laven

13-jeroen.jpg

Jeroen Laven is partner bij Stipo, team voor stedelijke ontwikkeling (www.stipo.nl). Binnen Stipo werkt Jeroen aan diverse projecten op het snijvlak van strategie en uitvoering. Met ANNA Vastgoed en Cultuur werkt Jeroen aan Tussentijd Rotterdam (www.tussentijdrotterdam.nl). In Tussentijd Rotterdam ontwikkelt hij met de Rotterdamse Corporaties, Stadsontwikkeling en andere partijen een Rotterdamse tussentijdaanpak. Deze past hij toe in Rotterdam en andere steden.  Voor meer info: jeroen.laven@stipo.nl

www.inspiringcities.org
www.stipo.nl

Kristian Koreman

Fotograaf: Inga Powilleit Fotograaf: Inga Powilleit

ZUS [Zones Urbaines Sensibles] is in 2001 opgericht door Elma van Boxel en Kristian Koreman. Van Boxel en Koreman werken als duo samen aan gevraagde en ongevraagde ontwerpen en onderzoeken in het veld van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ze geven leiding aan een internationaal team bestaande uit architecten, stedebouwkundige, ontwerpers en landschapsarchitecten. Het bureau opereert in de hedendaagse stad en produceert landschappen, boeken, architectuur, ongevraagde adviezen, tentoonstellingen, onderzoeken en stedenbouwkundige plannen.

www.zus.cc

Maarten van Tuijl

M v Tuijl.jpg

Maarten van Tuijl is mede oprichter van temp.architecture, een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, dat zich richt op stedelijke transformaties. Temp. constateert dat de ontwikkeling van ruimte is vastgelopen. Het grote oppervlakte aan braakligging en leegstand zijn de symptomen hiervan. Temp. onderzoekt en ontwerpt aan de opgave die voortkomt uit dit vastlopen.

www.temparchitecture.nl

Maarten van Tuijl

Maarten van Tuijl is co-founder of temp.architecture, an office for architecture, urban planning and research, oriented toward urban transformation. Temp. observes that the development of space is grinding to a halt. The enormous surface area of currently vacant ground and the great quantity of vacant real estate are symptoms of this stagnation. temp. studies and proposes designs relating to the spatial assignment resulting from this stagnation. How can vacant ground become new space for the city? How can empty buildings be adapted in such a way that supply and demand can again dovetail?

www.temparchitecture.nl

Mark van der Velde

Mark van der Velde is manager Staf Wonen bij woningcorporatie Havensteder.

Tim Prins

Tim Prins foto.jpg

Na een semester in Sci-Arc en twee jaar onderduiken voor zijn afstudeeronderzoek aan de TUBerlin, is zijn MSc aan de TUDelft behaald. In 2008 is P-EN-M samen met N.E. Müller geformaliseerd. Hoewel het interesse in de traditionele architectuur behouden blijft, is er parallel aan het kantoor Studio Stad opgericht ter voorbereiding op de ruimtelijke omslag en om alle verloren territoria van de vakidiotie binnen en buiten Nederland te onderzoeken.

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu

Tim Prins

Before earning his MSc at TUDelft, he spent a semester at Sci-Arc, Los Angeles and hid for two years to do research for his thesis in TUBerlin. In 2008 P-EN-M became official with N.E. Müller. As architecture remains the main interest of P-EN-M, adjacent Studio Stad was found to prepare for the spatial shift and to explore all the lost territory of the professional idiocy in and around the Netherlands./

www.p-en-m.com
www.studiostad.eu

Anne Seghers

Anne Seghers - profielfoto web landscape.jpg

Anne Seghers ontwerpt, onderzoekt, organiseert en schrijft en is mede-oprichter van Studio Papaver, bureau voor stedelijk onderzoek, ontwerp en theorie. Het stedelijk canvas met zijn eigen ritmes, patronen, niches en gebruikers vormt het werkveld. Het bureau is gefascineerd door de vergeten plekken in de stad en de verborgen kwaliteiten en krachten die daar spelen. Speciale aandacht gaat uit naar andere manieren van stedelijke ontwikkeling. Het (ontwerpend) onderzoek dat Studio Papaver verricht, zet dan ook in op lokale tactieken in plaats van generieke strategieën.

Seghers studeerde in 2007 af aan de TU Eindhoven, afstudeerrichting Urban Design and Planning. Met haar afstudeerproject over stedelijke porositeit in de 19e eeuwse gordel van Antwerpen won ze de tweede prijs bij de Archiprix 2008. Daarnaast eindigde ze met dit project op de vijfde plaats bij de prijs StedenbouwNU in 2010.

www.anneseghers.nl
www.studiopapaver.com

Berend Jan Berends

Berend Jan Berends zich op project- en procesmanagement in de initiatieffase van o.a. publiek-private samenwerkingen. Het effectief begeleiden van de betrokken partijen in het beslistraject staat daarin voorop. Daarnaast is conceptontwikkeling met expertteams een belangrijk ingrediënt van veel van zijn projecten. De meest recente projecten waar Berend Jan Berends bij betrokken is geweest, zijn de ontwikkeling van de Zuster Flexplekken, Zuster Projecten en het ontwikkelen en coördineren van programmalijnen voor de Werkplaats Spoorzone Delft.

Berend Jan Berends Advies

Dirk Overduin

D Overduin pasfoto BNO.jpg

Dirk Overduin werkt sinds 2009 als ontwerper/architect aan opgaven binnen de stedelijke transformatie. Met een sterk gevoel voor noodzaak maakt hij zich hart voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van gebieds- en projectontwikkeling zoals het herbestemmen van vastgoed, hergebruik van lokale materialen en tijdelijk ruimtegebruik als strategie voor gebiedsontwikkeling. Door in verschillende samenwerkingsverbanden specifieke vraagstukken aan te pakken wordt kennis ontwikkeld vanuit de praktijk.

www.dirkoverduin.nl

Dirk Overduin

Since 2009 Dirk Overduin is working as a designer/architect on a range of urban transformation cases. With a strong sense of urge he works on the development of new methods like re-use of existing buildings, re-use of local materials and temporary use of space as strategy for urban development. Specific questions are addressed in different collaborations, thereby developing knowledge in the field.

www.dirkoverduin.nl

Elma van Boxel

Fotograaf: Inga Powilleit Fotograaf: Inga Powilleit

ZUS [Zones Urbaines Sensibles] is in 2001 opgericht door Elma van Boxel en Kristian Koreman. Van Boxel en Koreman werken als duo samen aan gevraagde en ongevraagde ontwerpen en onderzoeken in het veld van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ze geven leiding aan een internationaal team bestaande uit architecten, stedebouwkundige, ontwerpers en landschapsarchitecten. Het bureau opereert in de hedendaagse stad en produceert landschappen, boeken, architectuur, ongevraagde adviezen, tentoonstellingen, onderzoeken en stedenbouwkundige plannen.

www.zus.cc

Erik Rietveld

Fotograaf: Rob 't Hart Fotograaf: Rob 't Hart

Rietveld Landscape is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat opereert op het grensvlak van architectuur, wetenschap en kunst. Complexe maatschappelijke opgaven in stad en land zijn vaak de aanleiding voor het werk. Ontwerpend onderzoek door wisselende multidisciplinaire ontwerpteams met wetenschappers en andere specialisten leidt tot heldere concepten, krachtige verbeelding en radicale vernieuwing. Het werk is geëxposeerd in o.a. de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië en in 2013 op de Kunstbiënnale Istanbul.

www.rietveldlandscape.com
www.mastervacantnl.nl

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is een internationaal, vanuit Nederland werkend, netwerk van creatieven die fascinatie delen voor inter-disciplinaire activering van de publieke ruimte en tussentijds ruimtegebruik. Door middel van artistieke en architectonische interventies en het gebruik van performance en media wordt de publieke ruimte tijdelijke intensief geactiveerd waarbij publiek en bewoners worden gemobiliseerd om actief deel te nemen. Cascoland projecten worden geïniteerd door Fiona de Bell en Roel Schoenmakers en uitgevoerd met multi-disciplinaire teams van kunstenaars en ontwerpers.

www.cascoland.com

Fiona de Bell en Roel Schoenmakers

Cascoland is a Netherlands-based, international network of creatives sharing a fascination for interdisciplinary activation of public space and the temporary use of on-between spaces. Through artistic and architectonic interventions and the use of performance and media public space is intensively activated, mobilizing audiences and residents to participate in the process. Cascoland projects are initiated by Fiona de Bell and Roel Schoenmakers and are executed with multi-disciplinary teams of artists and designers.

www.cascoland.com

Hans Vermeulen

DUS architects is in 2004 opgericht door haar drie partners, Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen en Martine de Wit. Verbaasd over de steeds kleiner wordende rol van de architect bij het bouwproces, en het weinige contact tussen architect en de eindgebruiker van (sociale) woningbouw, besloot DUS zich te focussen op het vormgeven van participatie processen als een vehikel om als architect weer zeggenschap te krijgen over het gehele ontwerp. Op deze manier gaf het jonge bureau vele stedelijke transformatieplannen vorm, waarvan enkele uiteindelijk ook in de rol van architect. Dit proces, waarbij een leken- en een professional traject parallel aan elkaar lopen en elkaar kruisbestuiven, werd door het voormalige VROM in 2006 bekroond tot ‘DUS methode’. Het credo van DUS is ‘design by doing’. Door als architect zelf in contact te treden met eindgebruikers, veelal middels tijdelijke installaties in het publieke domein, ontstaat een dialoog met de gemeenschap wat waardevolle input voor het ontwerpproces levert en draagvlak creëert. Ontwikkelaar, bewoners en gemeente komen samen rondom en binnen het ontwerp. DUS doét, en committeert zich aan projecten ongeacht de schaal en tijdspanne. Door het vormgeven van zowel kleine interventies als grote ontwikkelstrategieën en deze aan elkaar te koppelen, wordt niet top down of bottom up gewerkt, maar beide. Een ‘growing up’ architectuur: ontwerpen die groeien mettertijd, voortbouwen op het bestaande en zo plekken meer betekenis geven.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

- mede oprichter coöperatieve Do-Tank Open Coop
- winnaar Amsterdam Prijs voor de Kunst 2011
- nominatie Mies van der Rohe award 2011 - Bucky Bar
- ‘beste architectuurproject 2009’ Gecekondu - NRC
- winnaar RMNO VROM prijs 2006

www.dusarchitects.com

Hans Vermeulen

DUS architects was founded by Msc Arch. Hans Vermeulen (1977), Msc Arch. Martine de Wit (1977) and Msc Arch. Hedwig Heinsman (1980) in 2004. The office builds 'Public Architecture': Design that consciously influences our daily life. This social significance shows at all levels of DUS' work, ranging from large urban strategies to outdoor breakfast designs. DUS sees architecture as a craftsmanship and combines research and design with a 'hands on' approach and unique use of materials.

DUS currently works on a variety of projects that range from art installation, product- and event design to architecture, planning and long-term urban transformation trajectories. The office is based in Amsterdam and is run by the three partners together with a varying team of employees and freelancers. By practicing their credo 'DESIGN by DOING' DUS establishes a dialogue with the community, which results in valuable input for the design process, and brings developer, (future) inhabitants and municipality around one table. In this manner, DUS currently leads big urban projects; such as the design and transformation of 150 communal dwell units in Nieuwegein and in their role as supervisors of the transformation of 2000 homes in Almere Haven. In 2006 this approach, dubbed 'DUS-method', was awarded the RMNO-price by VROM (the Dutch advisory council for research on spatial planning, nature and the environment).

The three partners are frequently invited to lecture and lead workshops and have been guest teachers at various institutions, such as Delft Technical University, Academy of Bouwkunst Amsterdam, Academy of Bouwkunst Enschede and Rietveld Academy. The work of DUS architects has been exhibited and published throughout the world. The DUS Gecekondu 'China Bag Hotel' was dubbed 'best architecture project of the year 2009' by Dutch national newspaper NRC. Their Bucky Bar was listed for the esteemed Mies van der Rohe Award 2011. Recently the office won the prestigious Amsterdam Awards for the Arts 2011: "The jury sees DUS architects as frontrunners for a new generation of architects: ambitious, socially committed, artistic and internationally oriented. Their work is continuously a combination of art, architecture, design and social engagement." DUS is also founding partner of the OPEN COOP 'a cooperative model for the knowledge based industries' and DO-tank that actively solves societal problems.

Hedwig Heinsman (1980) TU Delft / HUT Helsinki
Hans Vermeulen (1977) TU Delft / CEPT Ahmedabad
Martine de Wit (1977) TU Delft / ETH Zurich

www.dusarchitects.com

 

Iris Schutten

Fotograaf: Chang Iores Fotograaf: Chang Iores

Iris Schutten werkt aan de innovatieve transformatie van de gebouwde omgeving middels onderzoek, ontwerp, publicaties en experimenten. Herbestemming, ontwikkelend beheer, zelforganisatie en duurzaamheid staan daarbij centraal. Zij is onder meer betrokken bij de herontwikkeling van het NDSM terrein (Amsterdam Noord), de herbestemming van de Grote Pyr (Den Haag), de denktank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam Z.O.), het Laboratorium voor de Tussentijd, de publicatie ‘Stedelijke Transformatie in de Tussentijd’ (Sun Trancity 2010), het tijdschrift SRO en de Willem de Kooning Kunstacademie (Rotterdam). 

www.irisschutten.net

Iris Schutten works on innovative transformation of the built environment through research, design, publications and experimentation. She focuses on re-use, developmental management, self-organization and sustainability. She is involved in the redevelopment of the NDSM (Amsterdam North), the conversion of the Grote Pyr (The Hague), the think-tank H-LAB (Heesterveld, Amsterdam S.O.), the Laboratory for the Interim, the publication ‘Between Times’ (Sun Trancity 2010), magazine SRO and the Willem de Kooning Academy for Art and Design (Rotterdam).

www.irisschutten.net

Jurgen Hoogendoorn

Studeerde sociologie en planologie. Stond in 1999 aan wieg Amsterdamse broedplaatsenbeleid. In 2006 co-bedenker van het ZaanIJconcept (Slow Urbanism; stap voor stap gebiedsontwikkeling op basis van authenticiteit). Sinds 2010 actief met (het agenderen van) braakliggende terreinen en het teruggeven daarvan aan de Amsterdamse bevolking voor tijdelijk gebruik. Dit resulteerde o.a. in de internetkaart http://maps.amsterdam.nl/braakliggende_terreinen/ Inmiddels is de situatie dat tijdelijk het nieuwe permanent is en het experiment de structurele vorm.

 

Liesbeth Jansen

Sinds 2010 werkt Liesbeth Jansen op de Linkeroever. met als doel gebouwen en gebieden te revitaliseren vanuit programma. Programma, zoals wij dat zien, zijn activiteiten die de ambities en thema’s versterken en zo stapsgewijs leiden naar realisatie daarvan. Dat kan zijn het inventariseren van wensen en voorwaarden, het vinden van passend tijdelijk gebruik, het organiseren van consensus, het communiceren van de thema’s, enzovoorts. Het uiteindelijk resultaat moet altijd zijn dat mensen met plezier gebruik kunnen maken van die gebouwen en gebieden.

Liesbeth Jansen initieerde en coördineerde sinds 1992 de programmering en verhuur van de Westergasfabriek in Amsterdam. Vanaf 2000 tot 1 november 2010 was Liesbeth directeur van de Beheer- en exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV.

Liesbeth zit als één van de oprichters in het bestuur van de Stichting Dutch Creative Residencies. Daarnaast is ze kernlid van het nieuwe Stad-Forum, opvolger van de Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling. Het Stad-Forum adviseert het bestuur van de Gemeente Amsterdam over de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.

www.linkeroever.nl

Liesbeth Jansen works in the area of redevelopment and creative entrepeneurship. Her company Linkeroever revitalizes buildings and areas through programming (www.linkeroever.nl). Since 1992 she initiated and coordinated the temporary programming and letting of the Westergasfabriek for the city of Amsterdam. From 2000 until 2010 Liesbeth was managing director of the privately owned Westergasfabriek BV (www.westergasfabriek.nl).

Liesbeth is one of the founding members of the Dutch Creative Residency Network. Besides, she is a central member of the new Town-Forum, which advises the governing body of the municipality of Amsterdam about the urban development of the town. 

Marc Neelen

MARC NEELEN.jpeg

In het werk van STEALTH.unlimited (in 2000 opgezet door de architecten Marc Neelen en Ana Džokić) staat de ruimte van de stad centraal - wie haar produceert, wie er in deelneemt, hoe haar toekomst wordt gezien. De betrokkenheid van STEALTH is er daarbij op gericht om tot een collectiever visie op en totstandkoming van de stedelijke omgeving te komen. Een stad die we met z’n allen produceren – en die tot ons allen behoort!

www.stealth.ultd.net

Marc Neelen

The spatial dimension of the city is at focus in the work of STEALTH.unlimited (set up in 2000 by architects Ana Džokić and Marc Neelen) – who produces it, who participates in it, how its future is being seen. The involvement of STEALTH is geared towards a more collective vision on, and making of the urban environment. A city we produce together – and which belong to us all!

www.stealth.ultd.net

Martine Zoeteman

Martine Zoeteman (architect/MSc, TU Eindhoven) werkt sinds september 2010 als zelfstandig onderzoeker, schrijver, ontwerper en programmamaker. Haar werkveld omvat architectuur, stedelijke transformatie en het publieke domein.

Van 2011-2013 was ze als coördinator en docent betrokken bij de eenmalige masteropleiding Studio Vacant NL (Sandberg Instituut, Amsterdam). De potentie van tijdelijk gebruik van leegstand voor innovatie stond in dit programma centraal. Daarnaast doet ze onderzoek naar het publieke belang van tijdelijke werklandschappen. 

 

Ronald Rietveld

Fotograaf: Rob 't Hart Fotograaf: Rob 't Hart

Rietveld Landscape is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat opereert op het grensvlak van architectuur, wetenschap en kunst. Complexe maatschappelijke opgaven in stad en land zijn vaak de aanleiding voor het werk. Ontwerpend onderzoek door wisselende multidisciplinaire ontwerpteams met wetenschappers en andere specialisten leidt tot heldere concepten, krachtige verbeelding en radicale vernieuwing. Het werk is geëxposeerd in o.a. de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië en in 2013 op de Kunstbiënnale Istanbul.

www.rietveldlandscape.com
www.mastervacantnl.nl

Tom Bergevoet

T. Bergevoet.JPG T. Bergevoet.JPG

Tom Bergevoet werkte na zijn studie Architectuur aan de TU Delft in Japan en onderzocht daar het vermogen van Japanse steden om snel te reageren op veranderingen. Na gewerkt te hebben voor de architectenbureaus SANAA (Tokyo) en architectuurstudio HH (Amsterdam) richtte hij Tom Bergevoet Architecture op, waarmee hij diverse ontwerpprijsvragen won en verschillende projecten realiseerde. In 2011 startte hij met Maarten van Tuijl temp.architecture, een ontwerplab voor stedelijke transformaties. Tom werkt als gastdocent aan de TU Delft en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en Tilburg.

www.temparchitecture.com

Chris Keulemans

Chris Keulemans is directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam

www.tolhuistuin.nl

Edwin Verdurmen

Edwin Verdurmen is mede-oprichter van het Departement Tijdelijke Ordening.

www.transitieteam.nl

Eric Dil

Ester van de Wiel

Foto: Bender + Stevens Foto: Bender + Stevens

Ester van de Wiel is ontwerper publieke ruimte. Ze onderzoekt, ontwerpt en test de publieke ruimte in samenwerking met zowel professionals als amateurs. De schaal van de projecten varieert van klein tot groot; het karakter van onderzoek tot realisatie. Als curator initieerde ze de Sunday Adventure Club (2008), een tijdelijke club van urban pioniers die gebruik maken van de pauzeplekken. Overgereguleerde steden bieden de bewoners weinig ruimte voor vrij spel, voor experiment en voor avontuur. Braakliggende landjes, doodlopende straten, schoolpleinen buiten schoolpleinen en ongebruikte hoeken van pleinen zijn de adempauzes in de verdichte structuur. Urban pioneers nemen op eigen initiatief deze plekken tijdelijk in gebruik en creëren plekken die, John Cage citerend: “work so well that we can run wild in them”. In de projecten Eetbaar Landschap (2009), NU HIER (2009-?) en Werkplaats Buijtenland (2011-?) wordt het ontwikkelen in de tussentijd verder onderzocht en getest.

Sinds 1999 docent bij de afdeling Public Space aan de Design Academy Eindhoven en sinds 2010 docent Studio Vacant NL, een tijdelijke master van het Sandberg Institute

http://estervandewiel.wordpress.com

Gerda Brethouwer

Kunsthistoricus, ontwikkelaar bij transitie NL en euregio (NL-Dld)

Marjan van Gerwen

MVG delft.jpg

Sinds 2009 heb ik m’n bedrijf MVG culturele ruimte. Ik ontwikkel en begeleid kunst en cultuur projecten die te maken hebben met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en/of ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak gaat het over (langdurige) veranderingen in wijken of steden waar kunst en cultuur niet vanzelf in zo’n proces een rol spelen maar wel belangrijk zijn. Op dit moment ben ik projectleider in Delft voor Gebruik de Lege Ruimte en in Leiden voor Wijken voor kunst.

www.marjanvangerwen.nl

Pascal Wauben

Pascal Wauben is stadsarchitect bij de gemeente Sittard-Geleen.

Sabrina Lindemann

Sabrina Foto 013.jpg

Sabrina Lindemann (artist/ urban curator) has been active for many years with Mobile office OpTrek, a cultural laboratory for urban interactions and research based in the Hague, the Netherlands. She initiates and realises (art) projects such as the much talked-about Hotel Transvaal*-*****, stay in the interim in urban areas where large scale and long term transformation processes take place with significant spatial and social consequences . In her work themes like temporary use and organic area development are addressed.

Since 2011 she works in the inner-city industrial area the Binckhorst in The Hague.

www.optrektransvaal.nl
www.hoteltransvaal.com
www.optrek.org (under construction)

Wim Verbakel