Innovatief hergebruik van
de gebouwde omgeving
 

Gemene Grond

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel / Openbare ruimte / Voorstel

Geld verandert de Wereld

28-03-2013

Bart Stuart en Klaar van der Lippe

Bart Stuart en Klaar van der Lippe / Artikel

Dis-assembled

02-04-2013

Ana Džokić
Marc Neelen

Ana Džokić / Marc Neelen / Tentoonstelling / Gotenburg

< nieuwere projecten oudere projecten >
 
 

28-03-2013

Ester van de Wiel

Nu Hier

Als ontwerpers van publieke ruimte gelooft NU HIER in de mogelijkheid van een openbare ruimte die echt in gebruik genomen wordt voor dat wat stedelingen graag doen: dansen, moestuinieren, sporten, koken, bouwen, musiceren. Hiervoor bouwen ze aan een pakket van elementen en tools die verplaatsbaar zijn; bomenkwekerij, een mobiele keuken, verplaatsbare kweekbakken, een foliekas, een sportvloer, een podium etc. Zo kan er een karavaan langs verlaten plekken trekken die een tijdelijk programma kunnen herbergen.

NU HIER is een initiatief wat braakliggend terreinen koppelt aan gebruikers uit de buurt, aan onderwijs, clubs, corporaties, verenigingen en werkgelegenheidsprojecten. Hun samenwerking en gecombineerde ondernemerschap is de drijvende kracht achter in dit geval een project aan de rand van het Centrum van Rotterdam. In het samenbrengen van de reeds aanwezig (organisatie)structuur in de vorm van collectief beheer is zorg voor een plek eenvoudiger te regelen. Maar bovenal spreken ze mensen aan op hun gezamenlijke liefhebberijen. Dit braakliggende land wacht na het afbranden van een party center op een nieuwe functie. Zo wordt bouwgrond, zij het tijdelijk, herwonnen als openbare ruimte. Deze periode kan ingezet worden als een laboratoriumfase waarbij nog niet alles vaststaat. De overgangsfase kan zelfs gezien worden als een methode om gebieden marktconform om te vormen. De grote kracht van tijdelijke projecten is dat er veel minder weerstand is tegen bijzondere, onbekende vormen van gebruik, van nieuwe programma�s. Daardoor zijn er kansen voor vernieuwing en voor het experiment. Wat werkt blijft! Wat niet werkt verdwijnt.

meer: www.nuhier.org

Projectdata:
Waar: Zomerhofstraat/Schoterbosstraat, Rotterdam Noord
Wie: Ester van de Wiel en Gerda Zijlstra (initiatiefnemers en ontwerpers),Koehorst in ‘t Veld (grafisch ontwerp),Woningcorporatie PWS,Movie Action International (stuntschool), Horeca Vakschool, Noord Plus (islamitische organisatie), Gemeente Werken & Roteb, Zadkine College (bouwers in opleiding), jongeren via jongerencentrum Basta,Lifeline (fitness),buurtbewoners en passanten.
Wanneer: 2009-2011(of langer)

 

Nu Hier

As designers of public space, NU HIER believe in the possibility of a public space that is genuinely used for what city folk like to do: dancing, building, gardening, urban sport, cooking, making music. For that purpose NU HIER are building up a package of elements and tools that can be moved: movable tree nursery, a greenhouse, a mobile kitchen, transportable kitchen garden boxes, a sports floor, a podium, etc. This means that a caravan can go from one abandoned place to another that can accommodate a temporary programme.

NU HIER is an initiative that links vacant sites with users from the neighbourhood, schools, clubs, corporations, and associations. Their cooperation and combined entrepreneurship is the engine behind what in this case is a project on the periphery of the centre of Rotterdam. Combining the (organisational) structure already on the spot in the form of communal management makes it easier to arrange responsibility for a site. Above all, however, it appeals to people’s shared passions. After a party centre went up in smoke, this vacant site awaits a new function, so building ground is reclaimed, if only for a time, as public space. This period can be used as a lab stage before everything has been determined. The transitional stage can even be seen as a way of transforming areas to meet the demands of the market. The great strength of temporary projects is that there is much less opposition to unusual, unfamiliar forms of use and new programmes. This creates opportunities for innovation and experiment. If it works, let’s keep it! If it doesn’t, let’s forget it.

www.nuhier.org

Projectdata:
Where:  Zomerhofstraat/Schoterbosstraat, on the periphery of the city centre of Rotterdam
Who: Ester van de Wiel and Gerda Zijlstra, Koehorst in ‘t Veld (graphic designers), Movie Action (stunters), Horeca Vakschool (cook school), Lifeline (fitness), Noord Plus (Islamic association), Gemeente Werken & Roteb (municipality), Corporation PWS, Zadkine College (builders in training)
When: 2009-2011 (or longer)